Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd a do přípravné třídy základní školy


Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 4.4. 2022 do 15.4.2022.

·         Místo zápisu je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, Praha 4 Háje 149 00, ředitelna školy.   

·         K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky na čísle 736 155 338 nebo e-mailem (karel.kapralek@modraskola.cz) . Žáka lze zapsat pouze na základě předloženého doporučení školského poradenského zařízení.
·         Formulář žádosti lze podat i elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím České pošty. (rozhodující je datum podání na poštu)

·         Formulář žádosti je zveřejněn na webu školy. Uchazeč však může použít formulář vlastní. (ke stažení zde)

·         K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

·         Povinnou přílohou žádosti je posuzující doporučení školského poradenského zařízení. 

·         Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

·         Poučení dle §21 vyhlášky MŠMT 27 Sb   o organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách, struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče, možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka, dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle §16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění bude v případě osobní návštěvy ve škole předáno zákonnému zástupci osobně, v případě jiného podání bude zasláno do 7 dnů od uskutečnění podání. Podepsaný dokument je povinnou součástí spisu.

·         V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků žádosti.

·         Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

·         Po celou dobu průběhu zápisu mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci je vhodné předem návštěvu za tímto účelem domluvit. Nahlížet do dokumentace lze v kanceláři školy.

·         Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky, popřípadě prostřednictvím České pošty.

·         Po skončení zápisů budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách a zákonní zástupci budou vyzváni aby se dostavili k převzetí rozhodnutí o přijetí. (Pokud nebude možné převzetí rozhodnutí osobně, bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty).

Maximální kapacita (počet zapsaných žáků do prvních ročníků) je 20.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž zdravotní postižení a doporučená podpůrná opatření korespondují se zaměřením otevíraných tříd – poruchy učení, vady řeči, ADHD.
Kriteria hodnocení:
Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD bez diagnostikované mentální retardace  3 body
Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD s diagnostikovanou lehkou mentální retardací  2 body
Dítě s jinými zdravotními postiženími 1 bod

V případě, shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kriterií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do deseti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do tří pracovních dnů po skončení zápisů. Přijato bude prvních 20 žáků s nejvyšším počtem získaných bodů, v případě bodové shody dle pořadí určeného losováním .

Zápisy do přípravné třídy budou probíhat od 4.4.2022 průběžně do naplnění stavu. Podmínkou přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení. V případě dítěte s odkladem je povinnou součástí dokumentace rozhodnutí o odkladu, vydané ředitelem školy, ve které bylo dítě u zápisu.

Informace o zápisu mohou být aktualizovány z ohledem na aktuální epidemiologická opatření.

V Praze  dne 7. 2. 2022

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576