Provozní řád školní družiny

1. Provoz školní družiny je určen žákům 0. – 4. ročníku zaměstnaných rodičů. Ranní družina je otevřena v době 7:00 – 7:40, odpolední 11:55 – 17:00.

2. Přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vedoucí vychovatelka družiny, stejně tak vybírání poplatků, předávání důležitých informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, na 150 Kč měsíčně. Příspěvek je hrazen ve dvou částkách: 600 Kč (září–prosinec) se splatností do 30. září příslušného roku a 900 Kč (leden–červen) se splatností do 31.ledna příslušného roku.

4. Žák je povinen ve školní družině dbát pokynů vyučujících, řídit se školním řádem a chovat se tak, aby neohrožoval zdraví spolužáků ani vyučujících. Bez vědomí vychovatelky nesmí žáci prostory družiny opustit. 

5. Při závažném a opakovaném porušování řádu školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen. 

6. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, nenese vychovatelka odpovědnost.

7. Doba pobytu žáka v družině se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku. Mimořádný odchod nebo vyzvednutí jinou osobou, než která je uvedena v zápisovém lístku, je možný na základě písemné žádosti obsahující všechny náležité informace.

8. Osoba vyzvedající žáka ze školní družiny čeká na příchod vychovatelky u hlavního vchodu. Rodiče ani jiné osoby do prostor školní družiny nevstupují.

9. Odchod žáků je možný kdykoli od skončení výuky do 17:00.

10. Pokud dítě zůstane ve školní družině po 17. hodině, zavolá vychovatelka rodičům. V případě jejich nedostupnosti volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

11. Družina realizuje výchovně-vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou účastnit i žáci nezařazení do školní družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených.

V Praze dne 31. 8. 2016      ________________________

          ředitel školy