Základní škola pro žáky s vadami řeči a poruchami učení

Základní škola je určena žákům se zdravotním postižením. Přímo určena je pro děti s vadami řeči a poruchami učení, vzděláváme však i žáky s jiným postižením např. mírnými poruchami chování, lehkým mentálním postižením či poruchami autistického spektra. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče).
Žáci jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při výuce jsou respektovány jejich speciální vzdělávací potřeby. Vzdělávací program pro základní vzdělávání je v nutných případech se souhlasem rodičů a na základě odborného doporučení poradenského zařízení modifikován dle potřeb konkrétního žáka.
Část žáků je v souladu se svými individuálními potřebami vzdělávána podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve třídách je snížený počet žáků. Na prvním stupni jsou třídy naplněny do počtu deseti žáků, na druhém do počtu čtrnácti žáků. Především v nižších ročnících zajišťují vzdělávání ve třídách spolu s učiteli kvalifikovaní asistenti pedagoga.
Nadstandardně je žákům poskytována logopedická péče prostřednictvím školní a klinické logopedky. Škola disponuje moderním vybavením, tělocvičnou i nově rekonstruovaným školním hřištěm. V odpoledních hodinách žákům nabízíme široké spektrum zájmových útvarů.