Základní škola pro žáky s poruchami učení a chování

Základní škola je určena žákům se zdravotním postižením. Přímo určena je pro děti s poruchami učení a chování, vzděláváme však i žáky s jiným postižením. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogiko-psychologická poradna, středisko výchovné péče).
Žáci jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při výuce jsou respektovány jejich speciální vzdělávací potřeby. Vzdělávací program pro základní vzdělávání je v nutných případech modifikován v souladu s jejich specifickými potřebami.
Část žáků je v souladu se svými individuálními potřebami vzdělávána podle individuálních vzdělávacích programů. Ve třídách je snížený počet žáků. Na prvním stupni jsou třídy naplněny do počtu deseti žáků, na druhém do počtu čtrnácti žáků.
Nadstandardně je žákům poskytována logopedická péče, prostřednictvím školní a klinické logopedky. Škola disponuje moderním vybavením, tělocvičnou i nově rekonstruovaným školním hřištěm. V odpoledních hodinách žákům nabízíme široké spektrum zájmových útvarů.
 

Základní škola praktická

Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni v základní škole praktické podle školního vzdělávacího programu „Modrá škola“, který vychází z Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento program dobíhá pro žáky, kteří byli ve školním roce 2016/17 alespoň v šestém ročníku.
Školní vzdělávací program respektuje obecné vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve výuce preferujeme praktické znalosti a dovednosti, uplatnitelné v dalším studiu a v reálném životě. Tomu je podřízen výběr učebních témat i pojetí výuky. Kurikulum základní školy praktické je oproti ostatním vzdělávacím programům pro základní vzdělávání především v oblasti specifických cílů jednotlivých předmětů redukováno.
Zaměření na osvojení klíčových kompetencí pro uplatnění v životě a schopnost dalšího vzdělávání vytváří předpoklady pro zvládnutí učňovských či studijních oborů na středních odborných a odborných učilištích. Specifikem naší školy je zvýšená hodinová dotace pro cizí jazyk a předmět informační technologie.
Část žáků je v souladu se svými individuálními potřebami vzdělávána podle individuálních vzdělávacích programů.
Nadstandardně je pro žáky s vadami řeči zajištěna individuální logopedická péče. Tu odborně garantuje a zčásti realizuje klinický logoped. Spolu s kvalifikovaným logopedem z řad učitelů zajišťují reedukaci vad řeči nad rámec řečové výchovy. Jejich činnost je podpořena kvalitním materiálně-technickým zázemím dvou specializovaných pracoven.
Pedagogický sbor je stabilizovaný a plně kvalifikovaný, škola je po celkové rekonstrukci a je vybavena moderními vzdělávacími prostředky. Žákům je k dispozici rozsáhlá knihovna, dvě velké tělocvičny a nový venkovní sportovní areál, ve všech třídách je volně přístupný internet.