Povinně zveřejňované informace

1. Název
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnost
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 vznikla na základě zřizovací listiny č. j. N‑1337/97 ze dne 8. 12. 1997, vydané zastupitelstvem hlavního města Prahyna základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č.131/2000 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  a ustanovení  § 23 ost. 1 písm. b) a § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace hlavního města Prahy.
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 poskytuje základní a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy, školní družina a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
Zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy.

3.Organizační struktura
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 jako příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou.

Hierarchie řízení

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města.
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek
Kontaktní spojení: 736155338


4. Kontaktní spojení pro podání žádosti, opravného prostředku, osobní návštěvy
Sídlo: Kupeckého 576, Praha 4 – Háje, 149 00
Adresa pro písemný styk:
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Praha 4 – Háje, 149 00
Návštěvní hodiny: v době otevření školy 7:30 - 16:00 (nejlépe po telefonické domluvě)
Telefonní spojení:
Ústředna - 272916650
Ředitel  - 272 950 889
Mobil - 736 155 338
Fax 272950889
Jídelna: 272914941
Adresa internetových stránek www.modraskola.cz
Adresa e-podatelny skola@modraskola.cz
ID datové schránky: 7ab8ax4
Elektronické adresy:
Ředitel - karel.kapralek@modraskola.cz
Zástupkyně ředitele - marie.sramkova@modraskola.cz
Hospodářka - daniela.bednarova@modraskola.cz
Jídelna - daniela.bednarova@modraskola.cz
Vyučující - jmeno.prijmeni@modraskola.cz

5. Bankovní spojení
Bankovní spojení -  KB Kosmická 532, Praha 11, č.ú. - 75531-041/0100

6. IČ
IČ 48135411

7.DIČ
DIČ CZ48135411

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Podmínky podání žádosti o informace
Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány, územními samosprávnými celky a jejich orgány a veřejnými instituce stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba.

Žádost musí obsahovat
Specifikaci povinného subjektu
Sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel – fyzická osoba uvede: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu)
Žadatel – právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla (příp. adresu pro doručování)

Způsob podání žádosti
Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním v kanceláři školy
Faxem

10. Postup při vyřizování žádostí
Podmínky a způsob vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Podmínky pro podání opravného prostředku (odvolání, stížnost)
Podmínky a způsob podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob podání odvolání či stížnosti
Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát generálního ředitele (Centrální podatelna)
Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
Faxem

12. Formuláře
Formulář pro podání žádosti není stanoven.
Formulář pro podání opravného prostředku není stanoven.

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací
Povinný subjekt je povinen poskytnout odpověď na žádost o informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní a to pouze z důvodu: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Neobsahuje-li žádost povinné informace o žadateli nebo je žádost nesrozumitelná, povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzve k doplnění či zpřesnění žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení informace nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

14. Nejdůležitější právní předpisy
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 oprávněna žádat úhradu dle Sazebníku, ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo prozatím vydáno.

16. Licenční smlouvy
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 neposkytuje žádné výhradní licence.

17. GDPR
Informace o zpracování osobních údajů za jednotlivé subjekty osobních údajů je k dispozici v kanceláří školy.

18. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023