Vyhlášení termínu Zápisu žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 1.4. 2019 do 5.4.2019. K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem.

Podmínkou přijetí do školy zřízené dle § 16 školského zákona (speciální škola) je doporučení školského poradenského zařízení. Po výše uvedeném termínu budou v případě volných míst žáci individuálně přijímáni  do 31.8. 2019 nebo do naplnění kapacity prvního ročníku.

Pro školní rok 2019/2020 je možno přijmout 20 žáků.

Formální část zápisu obsahuje posouzení zda doporučení poradenského zařízení umožňuje zápis do školy a v případě kladného výsledku sepsání žádosti o zapsání do prvního ročníku.

Neformální část se skládá z krátkého pohovoru s rodičem a dítětem, v případě zájmu prohlídky školy.

 

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy