Výsledky přijímacího řízení

č.j.: ZSP400240/2017


 


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2017/2018


 


V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu  vzdělávání, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576 zveřejňuje


 


výsledky přijímacího řízení


 


do prvního ročníku oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá:


 


Seznam uchazečů:


 


Reg. číslo uchazeče:

Výsledek přijímacího řízení:

P2017/01

Přijat/a

P2017/02

Přijat/a

P2017/03

Přijat/a

P2017/04

Přijat/a

P2017/05

Přijat/a

P2017/06

Přijat/a

P2017/07

Přijat/a

P2017/08

Přijat/a

P2017/09

Přijat/a

P2017/10

Přijat/a

P2017/11

Přijat/a

 

 


 


Datum zveřejnění: 24. 4. 2017


PhDr. Karel Kaprálek, v. r.
ředitel školy


 


 


Poučení o právních následcích:


Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě se uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na SŠ.