Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2017.

Přijímací řízení se uskuteční v termínu 24. dubna 2017. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 25. dubna 2017. Rozhodnutí o nepřijetí bude neúspěšným uchazečům odesláno 25. dubna  2017.

 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 je 12.

 Kriteria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kriteria přijímacího řízení:

1.      Přednostně budou přijímáni uchazeči s mentálním a kombinovaným postižením.

2.      Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.
V Praze  dne 10. 1. 2017

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576