Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Přihlášky se podávají v termínu 2. – 20. února 2024. Přílohou k přihlášce musí být:

 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (formulář ke stažení zde)

 • doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené dle § 16 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • vysvědčení (slovní hodnocení) za předchozí školní rok a pololetní hodnocení v aktuálním školním roce spolu s aktuálním individuálním vzdělávacím plánem (pokud byl školou vypracován).

 • přehled dosavadního průběhu vzdělávání uchazeče, pokud nepřichází přímo ze ZŠ speciální. (přehled navštěvovaných či absolvovaných středních škol nebo učilišť – (formulář ke stažení zde)

Vzor:

Název střední školy

Obor

Školní roky, kdy do školy docházel

Získal stupeň vzdělání úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky?

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 

 

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 je 9.

Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky v systému Dipsy, popřípadě prostřednictvím České pošty.

18. 3. 2024 a 20.3. 2024 proběhne školní přijímací zkouška. Pozvánky budou uchazečům doručeny prostřednictvím systému Dipsy nebo Českou poštou do 14 dnů před konáním zkoušky.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 15. května 2024.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče ke studiu je vzhledem ke specifikům školy zřízené dle §16 školského zákona hodnocení studijních předpokladů uchazeče.

Hodnocení studijních předpokladů provádí tříčlenná komise, kdy každý člen komise může udělit 0 až 10 bodů v každém ze 3 tematických okruhů, v nichž jsou hodnoceny výsledky školní přijímací zkoušky a výsledky z doložených vysvědčení proti vybraným očekávaným výstupům absolventa, jak jsou uvedeny v rámcovém vzdělávacím program pro obor vzdělání základní škola speciální. Tematickými okruhy jsou:

 1. Teoretické znalosti

 2. Manuální dovednosti

 3. Uplatňování vhodných způsobů chování a komunikace v různých situacích, rozlišení projevů nepřiměřeného chování.

Uchazeč může ve školní přijímací zkoušce získat 0 – 90 bodů. Uchazeč, který je hodnocen v oblastech 2 a 3. celkově  0 - 5 bodů (včetně), nesplnil hranici úspěšnosti tedy nesplnil podmínky přijímacího řízení a nemůže tak být přijat. 

Dalším hodnoceným kritériem je absolvované předchozí vzdělávání.

Uchazeč může získat 1 – 120 bodů na základě níže uvedených kritérií:

 • Uchazeč, který dosud nedocházel do střední školy získává 120 bodů.

 • Uchazeč, který byl přijat jednou do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 80 bodů.

 • Uchazeč, který byl přijat 2krát do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 75 bodů.

 • Uchazeč, který byl přijat 3krát do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 70 bodů.

 • Uchazeč, který byl přijat 4krát a více do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 65 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 1krát, získá 40 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 2krát, získá 30 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 3krát, získá 20 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 4krát, získá 10 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 5krát, získá 5 bodů.

 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 6krát a více, získá 1 bod.

  Součtem získaných bodů bude vytvořeno pořadí. V případě rovnosti bodů budou příslušní uchazeči pozvání k dodatečnému osobnímu pohovoru.

  Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nedoloží k přihlášce příslušné přílohy, správní řízení se přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušné přílohy doplnit. Nedoplní-li uchazeč (zákonný zástupce) přílohy spisu do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

  V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků.

  Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

  Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí bude ukončeno 6. 5. 2024 Před dnem ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí nemusí být spis kompletní.

  Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.

  Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům lze prostřednictvím systému Dipsy nebo v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00h do 14.00h v pracovních dnech od 10. 5. 2024 do 14. 5. 2024. Termín Vaší případné návštěvy si domluvte na telefonním čísle 736 155 338 nebo e-mailem na adrese karel.kapralek@modraskola.cz.

   

V Praze dne 16. 1. 2024

PhDr. Karel Kaprálek

ředitel Základní školy a Střední školy Praha 4, Kupeckého 576