Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč doručí přihlášku do denní formy vzdělávání do spisovny školy do 1. března 2023. Podmínkou pro to aby se stal uchazeč žákem školy je prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  a doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené dle § 16 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dalšími povinnými přílohami jsou:

 1. Vysvědčení (slovní hodnocení za předchozí školní rok, pololetní hodnocení v aktuálním školním roce a aktuální individuální vzdělávací plán (pokud byl školou vypracován).
 2. Přehled dosavadního průběhu vzdělávání uchazeče, pokud nepřichází přímo ze ZŠ speciální. (přehled navštěvovaných či absolvovaných středních škol nebo učilišť)  

Vzor:

Název střední školy

Obor

Školní roky, kdy do školy docházel

Získal stupeň vzdělání úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky?

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 

 

 

ANO - NE

 


Přijímací řízení se uskuteční v termínu 20. dubna 2023.

 • Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 je 7.

 • Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky, popřípadě prostřednictvím České pošty.
  Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. dubna 2023. Rozhodnutí o nepřijetí bude neúspěšným uchazečům odesláno 28. dubna 2023.
  Po zveřejnění přijatých uchazečů na školních webových stránkách budou uchazeči (zákonní zástupci) vyzváni, aby se dostavili k převzetí rozhodnutí o přijetí. (Pokud nebude možné převzetí rozhodnutí osobně, bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty).


  Základním kritériem pro přijetí uchazeče ke studiu je vzhledem ke specifikům školy zřízené dle §16 školského zákona hodnocení studijních předpokladů uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělávání.

  Uchazeč předloží jako přílohu k přihlášce vysvědčení za předchozí školní rok, pololetní hodnocení v aktuálním školním roce, aktuální individuální vzdělávací plán (pokud byl školou vypracován).

  Hodnocení studijních předpokladů provádí tříčlenná komise, kdy každý člen komise může udělit 0 – 10 bodů v každém ze 3 tematických okruhů, v nichž jsou hodnoceny výsledky na vysvědčení proti vybraným očekávaným výstupům absolventa, jak jsou uvedeny v rámcovém vzdělávacím program pro obor vzdělání základní škola speciální.

  Není-li z doložených materiálů možné posoudit studijní předpoklady uchazeče, bude uchazeč pozván k dodatečnému doplňujícímu osobnímu pohovoru.

   

   

  Uchazeč může získat na základě průběhu a výsledků předchozího vzdělávání 0 – 90 bodů.

   

  Dalším hodnoceným kritériem je absolvované předchozí vzdělávání.

  Uchazeč může získat 1 – 120 bodů na základě níže uvedených kritérií:

   

 • Uchazeč, který dosud nedocházel do střední školy získává 120 bodů.
 • Uchazeč, který byl přijat jednou do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 80 bodů.
 • Uchazeč, který byl přijat 2krát do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 75 bodů.
 • Uchazeč, který byl přijat 3krát do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 70 bodů.
 • Uchazeč, který byl přijat 4krát a více do střední školy a docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil, získává 65 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 1krát, získá 40 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 2krát, získá 30 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 3krát, získá 20 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 4krát, získá 10 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 5krát, získá 5 bodů.
 • Uchazeč, který úspěšně získal střední vzdělávání 6krát a více, získá 1 bod.

 

Součtem získaných bodů bude vytvořeno pořadí. V případě rovnosti bodů budou příslušní uchazeči pozvání k dodatečnému osobnímu pohovoru.

 • Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nedoloží k přihlášce příslušné přílohy, správní řízení se přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušné přílohy doplnit. Nedoplní-li uchazeč (zákonný zástupce) přílohy spisu do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 •  

 • V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků.

 •  

 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 •  

 • Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí lze v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00h do 14.00h v pracovních dnech od 1.4.2023 do 27.4.2023.

 •  

   

  V Praze 20.1.2023                                                               Karel Kaprálek
                                                                                                 ředitel školy