Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2022/2023

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje

výsledky přijímacího řízení

do prvního ročníku oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá:

Seznam uchazečů:

Reg. číslo uchazeče:

Výsledek přijímacího řízení:

SŠ 2022/01

Přijat/a

SŠ 2022/02

Přijat/a

SŠ 2022/03

Přijat/a

SŠ 2022/04

Přijat/a

SŠ 2022/05

Přijat/a

SŠ 2022/06

přijat/a

SŠ 2022/07

Přijat/a

SŠ 2022/08

Přijat/a

SŠ 2022/09

Přijat/a

SŠ 2022/10

Přijat/a

SŠ 2022/11

Přijat/a

SŠ 2022/12

Přijat/a

SŠ 2022/13

Přijat/a

SŠ 2022/14

Přijat/a

SŠ 2022/15

Přijat/a

SŠ 2022/16

Přijat/a

Datum zveřejnění: 26. 4. 2022

PhDr. Karel Kaprálek, v. r.

                                                     ředitel školy

Poučení o právních následcích:

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě se uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na SŠ.