Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč doručí  přihlášku do denní formy vzdělávání do spisovny školy do 1. března 2022. Podmínkou pro to aby se stal uchazeč žákem školy je prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  a doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené dle § 16 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přijímací řízení se uskuteční v termínu 22.a 25. dubna 2022. Součástí přijímacího řízení je školní přijímací zkouška realizovaná formou motivačního pohovoru.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 26. dubna 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude neúspěšným uchazečům odesláno 29. dubna 2022.
 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 je 15.
 Kritéria přijímacího řízení:
V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kritéria přijímacího řízení:
1. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení.
2. Předpoklady ke studiu na základě výsledků předchozího vzdělávání.
3. Hodnocení na základě školní přijímací zkoušky (ústního motivačního pohovoru). Obsahem pohovoru budou tato témata:
1. průběh a výsledky předchozího vzdělávání
2. manuální dovednosti
3.zájem o zvolený obor a předpoklady k zvládnutí studia
4. Uplatňování vhodných způsobů chování a komunikace.
Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v českém jazyce, je podmínkou pro přijetí ke studiu aktivní i pasivní znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2.
Ústní pohovory budou probíhat individuálně v termínech 22.a 25. dubna 2022. Uchazeči budou na pohovor pozváni, škola bude v rámci možností respektovat časové možnosti uchazečů. V případě, že nedojde k dohodě rozhodne o termínu ředitel školy. Pohovoru může být i v případě plnoletého uchazeče rodič, asistent nebo jiná osoba, kterou si uchazeč zvolí.
V Praze 31.1.2022                                                               Karel Kaprálek
                                                                                               ředitel školy