PISA - mezinárodní testování žáků

V průběhu května se někteří žáci naší školy zúčastní mezinárodního výzkumu  PISA

Cíle tohoto mezinárodního „Programu pro mezinárodní hodnocení žáků“ spočívají v opakovaném zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

Na rozdíl od dříve realizovaných výzkumů, které byly zaměřeny především na zjišťování „školních vědomostí a dovedností”, klade výzkum PISA větší důraz na dovednosti, které mají velký význam pro uplatnění mladých lidí v jejich dalším životě, ať již při jejich dalším studiu, nebo při vstupu na pracovní trh.

Věk testovaných žáků je 15 let, neboť zhruba v tomto věku končí ve většině zemí OECD povinná školní docházka.

Výzkum je koncipován tak, aby kromě mezinárodního porovnání výsledků patnáctiletých žáků umožnil také porovnávání rozdílů mezi výsledky jednotlivých škol, typů škol, regionů nebo jinak definovaných skupin žáků. Díky opakovanému sběru dat je možné mapovat nejen aktuální situaci v jednotlivých zemích, ale i její vývoj v čase.

 

Pro realizaci průzkumu byla naše škola oslovena Českou školní inspekcí, která realizaci zajišťuje.

 

Testování žáků je anonymní.

 

Testování probíhá v souladu se zákonem 561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jako součást inspekční činnosti ČŠI.