Doplňující informace k zápisu do prvních tříd


 • Termín zápisu se prodlužuje do 16.4.2021. Místo zápisu je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, Praha 4 Háje 149 00, ředitelna školy.
 •  Formulář žádosti lze podat i elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím České pošty. (rozhodující je datum podání na poštu)
 •  V případě osobního podání ve škole je třeba si předem rezervovat termín na tel. čísle 736 155 338. Volejte prosím maximálně týden před konáním zápisů. Při výběru dne a času schůzky se Vám budeme snažit maximálně vyjít vstříc.
 •  Formulář žádosti je zveřejněn na webu školy. Uchazeč však může použít formulář vlastní.
 •  K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.
 •  Povinnou přílohou žádosti je posuzující doporučení školského poradenského zařízení.
 •  Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.
 •  Poučení dle §21 vyhlášky MŠMT 27 Sb   o organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách, struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče, možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka, dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle §16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění bude v případě osobní návštěvy ve škole předáno zákonnému zástupci osobně, v případě jiného podání bude zasláno do 7 dnů od uskutečnění podání. Podepsaný dokument je povinnou součástí spisu.
 •  V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků žádosti.
 •  Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 •  Po celou dobu průběhu zápisu mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci je vhodné předem návštěvu za tímto účelem domluvit. Nahlížet do dokumentace lze v kanceláři školy.
 •  Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky, popřípadě prostřednictvím České pošty.
 •  Po skončení zápisů budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách a zákonní zástupci budou vyzváni aby se dostavili k převzetí rozhodnutí o přijetí. (Pokud nebude možné převzetí rozhodnutí osobně, bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty).

                 PhDr. Karel Kaprálek      Formulář žádosti ZDE

                 ředitel školy