Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2021 do 9.4.2021.

K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem. Žáka lze zapsat pouze na základě předloženého doporučení školského poradenského zařízení.
Maximální kapacita (počet zapsaných žáků do prvních ročníků) je 20.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž zdravotní postižení a doporučená podpůrná opatření korespondují se zaměřením otevíraných tříd – poruchy učení, vady řeči, ADHD.
Kriteria hodnocení:
Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD bez diagnostikované mentální retardace  3 body
Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD s diagnostikovanou lehkou mentální retardací  2 body
Dítě s jinými zdravotními postiženími 1 bod

V případě, shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kriterií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do deseti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do tří pracovních dnů po skončení zápisů. Přijato bude prvních 20 žáků s nejvyšším počtem získaných bodů, v případě bodové shody dle pořadí určeného losováním .

Informace o zápisu (organizaci, možnostech podání žádosti) budou na webových stránkách školy postupně aktualizovány a upřesňovány na základě nařízení MZV a pokynů MŠMT vyplývajících z aktuálního stupně protiepidemiologického systému.

V Praze  dne 7. 1. 2021

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576