Účast žáků prvního stupně ve škole

Důležité!!!

Vážení rodiče,

Od 25. Května 2020 je umožněna za specifických hygienických podmínek účast žáků prvního stupně ve škole.

Tato skutečnost se netýká, vzhledem ke specifikům jejich zaměření tříd  2.A, 2.B, 4.B. Tyto třídy se budou vyučovat, stejně jako žáci druhého stupně, distančně do konce školního roku.

Pro žáky a rodiče ostatních tříd platí tyto podmínky:

Účast ve školní skupině je dobrovolná.

Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (viz příloha)

Bez podepsaného prohlášení včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví nelze žáka přijmout do výukové skupiny.

Rodiče zváží rizikové faktory v rodině při rozhodování o účasti při výuce.

Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění, nebo se zvýšenou teplotou.

Doprovázející osoby nemají do školních prostor přístup. Zákonný zástupce předá žáka učiteli před vchodem školy, před vchodem školy si jej i vyzvedne.

Začátky výuky i přestávky pro jednotlivé skupiny budou organizovány tak aby se nepotkávalo najednou více skupin, ve třídách budou zajištěny povinné rozestupy i prostředky na mytí rukou a desinfekci.

Každý žák musí být z domova  vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky. Každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opatření.

Opakované nedodržování hygienických opatření žákem může být příčinou vyloučení ze vzdělávací skupiny.  

Vzdělávací skupiny budou probíhat od 8:00 do 16:00h. Rodič si může dítě vyzvednout dříve nebo může žák odcházející bez doprovodu odejít dříve sám, nejdříve však po 4.vyučovací hodině (1. A 2. ročník) resp. po 5. vyučovací hodině (3.,4.,5., ročník).

Ranní družina nebude poskytována.

Omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem.

Školní jídelna bude v provozu, za předpokladu dostatečného počtu zájemců o stravování. V případě malého zájmu bude nutné dávat dětem jídlo z domova.

O dalších konkrétních podrobnostech provozu bude rozhodnuto na základě zjištěného počtu účastníků v zdělávání ve škole a budeme Vás o nich  informovat po 18. květnu.

Prosíme o co nejrychlejší předběžné sdělení, zda budete mít zájem o účast Vašeho dítěte ve škole a o školní stravování.

Závazně je nutné se vyjádřit nejpozději do 18. května 2020. Po 25. květnu již nemohou být do skupin zařazováni další žáci.

 

              PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy

Příloha - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.