Organizace zápisů do ZŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními

V případě, že budete zapisovat dítě osobně ve škole, domluvte si v týdnu, který zápisu předchází  (30.3. – 3.4. 2020) na telefonním čísle 736 155 338 konkrétní termín návštěvy školy. K zápisu s sebou vezměte doporučení poradenského zařízení. Žádost s Vámi bude sepsána ve škole. Samozřejmě je možné i přinést vlastní žádost s údaji uvedenými níže.


 

Další možnosti podání žádosti a důležité informace:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Dále uvede:

 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Povinnou přílohou žádosti je doporučení školského poradenského zařízení. Bez tohoto doporučení nelze dítě na speciální školu zapsat.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Karel Kaprálek, ředitel školy