Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2020 do 9.4.2020.

K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem. Žáka lze zapsat pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Maximální kapacita (počet zapsaných žáků do prvních ročníků) je 20. 

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž zdravotní postižení a doporučená podpůrná opatření korespondují se zaměřením otevíraných tříd – poruchy učení, vady řeči, ADHD.

Kriteria hodnocení:


Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD bez diagnostikované mentální retardace  3 body

Dítě s vadou řeči, poruchou učení, ADHD s diagnostikovanou lehkou mentální retardací  2 body

Dítě s jinými zdravotními postiženími 1 bod

V případě, shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kriterií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do deseti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do tří pracovních dnů po skončení zápisů. Přijato bude prvních 20 žáků s nejvyšším počtem získaných bodů, v případě bodové shody dle pořadí určeného losováním .


V Praze  dne 6. 1. 2020

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576