Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd a do přípravné třídy základní školy


Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 3.4. 2023 do 14.4.2023.

Místo zápisu je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, Praha 4 Háje 149 00, ředitelna školy.

K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky na čísle 736 155 338 nebo e-mailem (karel.kapralek@modraskola.cz). Žáka lze zapsat pouze na základě předloženého doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené dle §16 školského zákona.

Formulář žádosti lze podat i elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím České pošty. (rozhodující je datum podání na poštu)

Formulář žádosti je zveřejněn na webu školy. Uchazeč však může použít formulář vlastní. (ke stažení zde)

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Povinnou součástí spisu je í doporučení školského poradenského zařízení. (viz výše)

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o přijetí příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Poučení dle §21 vyhlášky MŠMT 27 Sb   o organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách, struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče, možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka, dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle §16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění bude v případě osobní návštěvy ve škole předáno zákonnému zástupci osobně, v případě jiného podání bude zasláno do 7 dnů od uskutečnění podání. Podepsaný dokument je též povinnou součástí spisu.

V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků žádosti.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí lze v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00h do 14.00h v pracovních dnech od 3.4.2023 do 30.4.2023.

Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky, popřípadě prostřednictvím České pošty.

Po skončení zápisů budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách a zákonní zástupci budou vyzváni aby se dostavili k převzetí rozhodnutí o přijetí. (Pokud nebude možné převzetí rozhodnutí osobně, bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty).

Maximální kapacita (počet zapsaných žáků do prvních ročníků) je 20.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž zdravotní postižení a doporučená podpůrná opatření korespondují se zaměřením otevíraných tříd – třídy pro žáky s vadami řeči.
Kritéria hodnocení:
1. Dítě s vadou řeči bez diagnostikované mentální retardace 3 body
2. Dítě s vadou řeči s diagnostikovanou lehkou mentální retardací 2 body
3. Dítě s jinými zdravotními postiženími 1 bod

Při kombinaci zdravotních postižení je vždy určujícím kritériem dominantní postižení – postižení, které je v identifikátoru postižení uvedeno na prvním místě. Porucha autistického spektra je vždy dominantním postižením, vada řeči je v tomto případě symptomatická.

Doplňujícím kritériem hodnocení je stanovený stupeň podpůrných opatření. Uchazeč se stanoveným čtvrtým stupněm podpůrných opatření získává půl bodu navíc k bodům uděleným dle výše popsaných kritérií.  

V případě, shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kriterií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání, než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do deseti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do tří pracovních dnů po skončení zápisů.

Zápisy do přípravné třídy budou probíhat od 4.4.2022 průběžně do naplnění stavu. Podmínkou přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení. V případě dítěte s odkladem je povinnou součástí dokumentace rozhodnutí o odkladu, vydané ředitelem školy, ve které bylo dítě u zápisu.V Praze dne 19. 1. 2023

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576